അരുണ്‍ സുക്മര്‍.ിഷെസ്ഗല.സുകം തനീ.എല്ലവരെയും തെര്‍കിയത്യെ പരയന്മ്.തക്യൌ